Främmande makter: ställer ibland till problem

 

  

Höstens förmodade undervattensaktivitet i Stockholms skärgård dominerade den mediala scenen under en vecka i oktober. Främmande makt behagade testa den svenska beredskapen mot gränskränkningar.

 

- Det är rätt och slätt för jävligt att någon är inne på svenskt territorium på detta sätt, menade ÖB Sverker Göranson.

 

Bland många aktörer denna intensiva vecka hade rapporterande nyhetsjournalister särskilda problem. Att fylla spalter och sändningstid var inte lätt i brist på fakta. Så det blev mest återgivande av militärens, med tanke på omständigheterna, sparsmakade och kryptiska information. I övrigt dominerade rapporter om fartygsrörelser, naturbetraktelser och oändliga spekulationer.

 

I juni 2001 avslutades Sveriges första ordförandehalvår i EU med toppmöte i Göteborg.

Europeiska rådets stats- och regeringschefer samlades under ordförande Perssons ledning. Första dagen gästades mötet av den då nytillträdde USA-presidenten Georg W Bush I Göteborg samlades också tusentals aktivister, globaliserings- och EU-motståndare samt Bush-kritiker. Demonstrationer, seminarier och festligt umgänge stod på programmet.

Dessvärre fanns också extrema våldsverkare med destruktiva ambitioner på plats.

 

Sammanfattande beteckning för händelserna blev ”Göteborgskravallerna”. Bush, toppmötet och välorganiserade demonstrationer kom i skymundan för kravaller, våldsamma upplopp och omfattande skadegörelse. Såväl poliser som demonstranter skadades.  Hårt trängda och hotade poliser använde för första gången sedan Ådalen 1931 sina tjänstevapen med skarp ammunition vid en demonstration. En gatstenskastande yngling skadades allvarligt men överlevde dessbättre. Rättsapparaten fick mycket arbete. Ett 70-tal demonstranter dömdes för våldsamt upplopp. Fem åtalade poliser friades. En statlig utredning – Göteborgskommittén under ledning av fd statsminister Ingvar Carlsson- utredde händelserna med uppdrag att göra en översyn av polisens arbete.

 

Det här var något om bakgrunden till att det finns en gatsten från Göteborg i museets samlingar. En hundförare vid Sörmlandspolisen var kommenderad till Göteborg och tog med sig gatstenar hem till Eskilstuna. En av dessa är nu museiföremål klassificerat som ”kastvapen”. Den har dock inte använts mot främmande makt. Demonstrationen mot president Bush – en starkt ifrågasatt företrädare för stormakten USA - hade cirka 12 000 deltagare och kunde genomfördas utan allvarliga ordningsstörningar.

 

 

 

Främmande makter: Medalj till minne av finska kriget

 

 

Minnesmedalj av brons, till minne av finska kriget 1941-1945. Motiv på aversen: krönt lejon trampande på kroksabel hållande i högra pansrade tassen ett svärd mot ett fält bestrött med 9 rosor (Finlands vapen). Revers: svärd med eklöv samt text "Isänmaa 1941-1945".
Ordensband i blått med vitt rand, eklöv i metall.

 

Vad kan ett sådant litet föremål berätta? Det är tillsammans med flera andra medaljer, märken, pass, dagbok och album en av samlingarna i Muséets arkiv. Paul Sjöström var tillsammans med 800 andra svenskar frivillig i finska fortsättningskriget och materialet är inlämnat av hans son Markus Sjöström. Jag rekommenderar er att läsa om denna samling!

 

Den svenska frivillighetsbataljonen hade fått sitt tillstånd av den svenska regeringen den 4 juli 1941 att vistas utom riket för krigstjänst i Finland. Finländska Hangö var tvångsarrenderat till Sovjetunionen efter finska vinterkriget och där stationerades vår bataljon. Man gjorde vakttjänst, patrullföretag och fältarbeten. En varm sommar 1941 följdes av en tidig vinter med snö, mycket kalla dagar och framförallt nätter. Paul Sjöström tog värvning 1939 och när finska vinterkriget bröt ut ville han in vid frivilligkåren men nekades på grund av skolgången. Men till fortsättningskriget kom han med.

 

Några händelser ur dagboken måste bara återges:

 

Fredag 25 juli. Kl 5.00 på Ålands hav, soluppgång och konvoj! Kl 17.00 Havet är spegelblankt, ensamma stävar vi mot Finland En fyllis inburad. Flertal ubåtar upptäcktes.

Onsdag 30 juli. --- idag skall vi till de främsta linjerna. ---- Några skott smälla här och var. --- mellan 24.00 – 02.00 gick Bergstrand och jag lyssnarpost. --- Lysgranater och granatkastare över ställningarna. Intressant.

 

Usch hur kan man tycka det är intressant?

Redan den 8 augusti börjar Paul fundera på om det snart blir fred. Den s k skogsradion (florerade ryktesspridningar) vet förtälja att det blir snart, skriver Paul. Men den 9 augusti förflyttas de till främsta linjerna och han blir 4:e gruppchef.  Den 10 augusti såras han av granatsplitter i höger arm och axel, en kamrat får en kula i pannan och två finnar dödas.

 

Den 11 augusti på sanatorium. Får besök av två lottor som bjuder på cigaretter. 

Tisdagen 19 augusti. Doktor Smedberg tar bort skärvan i underarmen. En liten jäkla skärva

Fredagen 29 augusti. På kvällen kvällspromenad med Ulla. Jag kyssser denna lilla underbara varelse. Fru Wasström, en ”chefslotta” hälsar på och delar ut böcker, cigaretter mm. Det värker som tusan i underarmen.

 

Påföljande dag opereras två små skärvor bort och den 18 september blir Paul utskriven från sanatoriet och får vara i Åbo i 14 dagar. Åter till fronten i oktober där ställnings- och propagandakrig råder. Propaganda sprids med högtalaranläggningar och skjuts också upp med speciella raketer och pilbågar. Den 12 oktober blir de beskjutna av tre ryssplan, även bomber. 27 oktober spänner de taggtråd framför sina linjer, den 30:e brinner skyddsrummet (korsun).

 

Söndagen den 2 november. Ryskt plan släpper flygblad, löjtnant Petersén skjuter sig i stortån under en råttjakt.

 

Därefter snöstormar och kallt och Paul noterar 8 november att det inte hörts ett ljud från ryssen och att de påstås evakuera. Men....

 

Onsdagen den 19 november. Kl 17.00 när vi sitter i korsun och pratar och har det skönt, börjar ett helvetiskt liv. Ryssen skjuter alldelse f – t, vi kryper ner i ställningarna. Fiendens hela eldstyrka spelar över oss. Spårljus med grönt rött och vitt ljus korsar himlen. Vi ligger i ställningarna till kl 18.00.

 

Hangö intas den 4 december och kriget avslutas för de svenska frivilliga. Hangöbasens strategiska läge försämrades då de tyska trupperna hade framgångar i Baltikum. Paul kom hem till julen 1941 efter hundrafemtiodagar av strid. På våren 1945 gifte sig Paul med en luftbevakningslotta Anna Helena Marcusson. Det var en krigsvigsel eftersom Paul skulle åter ut i beredskap för att försvara vårt eget land. Marcus Sjöström, som över lämnat allt detta material, föddes hösten 1945.

 

Totalt 811 man var inskrivna i den svenska frivillighetsbataljonen. Hangöbataljonen omfattade som mest 684 man, inklusive de stridsskadade. Totalt stupade 26 man och ett 80-tal sårades.

 

 

Främmande makter: I förändring…?

 

 

Milda makter - vad är andemeningen i främmande makter? Ett kryptiskt uttryck kan jag tycka, då orden var för sig kan spreta i betydelse.  Men en definition är självständiga stater eller andra maktutövande grupperingar. Makt kan utövas både positivt och negativt, vara främmande eller välbekant.

 

Jordgloben ger en kartbild av planetens land- och vattenområden med länder inritade.  Det vi idag betraktar som nationalstater med gemensam lagstiftning tillkom för bara ett par hundra år sedan, andra typer av statsbildningar har längre historia. Den här globen är gjord under 1700-talet och har under lång tid funnits i Nyköpings högre allmänna läroverk.

 

Idén med länder är att likrikta krafter och skapa en kulturell samhörighet. Det ger en suveränitet åt folket, som på så vis får en gemensam makt inom sitt territorium. Makt i förhållandet till andra länder kan bottna i olika resursfördelning som råvarutillgång, ekonomi, teknologi och levnadsmönster. Väpnad makt som hot resulterar i värsta fall i krig. Bättre då om maktmedel används till att stötta behövande främmande makter. Stort land stor makt. 

 

Idag existerar en mångfald av traktat som reglerar staters umgänge. Det behövs därför att det är naturligt att en statsledning i första hand värnar det egna folket. Ojämlikhet i maktmedel leder dessvärre lätt till konflikter och slitningar med risk att överenskomna konventioner bryts. 

 

Globalisering har minskat nationsgränsers betydelse.  EU innebär ett gränsöverskridande med viss gemensam lagstiftning, men samtidigt är unionen en främmande makt. Andra positiva tecken är ökad öppenhet och samverkan också i andra delar av världen. Nordkorea satsar nu på turism! Men stabil sammanhållning är ingen självklarhet, pendeln kan slå tillbaka. Britterna signalerar vilja att snöra åt sina gränser. Spänningar mellan och inom länder är alltjämt en realitet och i vissa områden rör sig stora flyktingströmmar över gränser. Jag tar inte fredlig samexistens mellan världens folk för givet.

 
 

Främmande makter: som gästande makt?

 

 

Den konfucianske vise mannen Mencius menar att en människa kan göra onda saker trots att han av naturen är god, men det sker endast om människan inte har fått den rätta vägledningen och utbildningen. En människa har medfödda goda egenskaper som ingen annan art har och i rätt omgivning och med en god utbildning kan alla utvecklas till att bli goda människor.


Var det så man tänkte på Rönnebo pensionat när man under andra världskriget upplät pensionatet som fristad åt tyska attachéer?


Andra världskriget tog slut, kalla kriget tog vid och tog slut men hoten mot freden i vårt närområde kom tillbaka manifesterat i den senaste tidens misstänkta kränkning av svenskt territorialvatten.
Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, har varit Sveriges devis i landets säkerhetspolitik. Ubåtsjakten i Stockholms skärgård har gett förnyat bränsle till debatten om svenskt medlemskap i Nato. Realister mot idealister.


Som i Trosa på 40-talet. Traktens barn lär ha gått så nära pensionatet Rönnebo som de bara vågade och skanderat ”Först så tar vi Hitler och hänger i en gren och sen så tar vi Göring och slänger i en sten”.
En representant för den gästande makten och som fick en fristad på Rönnebo var Walther Schellenberg, en tysk SS-officer med tjänstegraden SS-Brigadführer, som under andra världskriget ledde avdelningen för kontraspionage inom Nazitysklands säkerhetsministerium. Efter krigsslutet dömdes han 1949 till sex års fängelse för krigsförbrytelser.


Att en främmande makt, i perspektivet av det alltmer spända läget i vårt närområde, intresserar sig för skärgårdarna i Stockholm är nog realistiskt att anta men hur kommer historien att skrivas? Kommer närområdet att lyssna till Mencius visa ord: ”Himlen ser med sitt folks ögon. Himlen hör med sitt folks öron.”
Mencius menar att även en härskare vars mandat kommer från himlen bör lyssna till dessa ord och välkomna dialog och kompromiss.


Kan vi se fram mot att ta emot en gästande makt på land eller kommer vi att fortsätta jaga främmande makt till havs? Nya krigsförbrytelser eller förhoppningar om fred?
Sverige måste hitta sin roll. Realism eller idealism.

 

 
 

Främmande makter: Om det är okänt är det farligt

 

 

Vi (Sverige och svenskar) har nog alltid varit rädda för lede Fi, och inte bara vi. För 200 år sedan var kineserna rädda för oss och andra européer. För dem var vi de främmande djävlarna. Det har inte alltid varit vi som varit rädda. Under 30- åriga kriget uppmanade eller skrämde tyska mödrar sina barn med oss svenskar. Bed mitt barn för i morgon kommer svensken. 

 

Jag tror inte att vi var så välsedda i Polen heller. Det behövde inte vara en främmande makt i form av en nation som skrämde oss. Det kunde vara den fule Hornper och hans följe av häxor, troll och smådjävlar. Dessa figurer var aktuella ända fram till 1900-talet. I våra dagar har det varit hemliga sällskap som kanske hade kunnat vara representanter för hemliga främmande makter. Det är många som rest till Rom och letat efter hemliga tecken och spår efter att ha läst Dan Browns skröna Da Vinci-koden. Den innehåller lika många sanningar som Harry Potter, men det har sålts över 60 miljoner böcker av denna författare och hur många som sovit sig igenom filmerna vet jag inte. Illuminati som Brown skrev om fanns under en kort tid i Bayern på 1700-talet och var inte särskilt hemligt. En bayersk furste förbjöd gubbarna och med tysk lydnad försvann klubben. Allt främmande och okänt är farligt. Man vet aldrig vem som gömt sig bakom dörren.

 

Vapnet på bilden kan man nog inte skrämma någon främmande med. Det är nästan en illustration av dagens försvar. Vapnet ingick i en väggdekoration.

 
 
 

Främmande makter: Vi fick testa stridsgas

 

 

Jag gjorde den så kallade ”lumpen” under en 15 månaders period åren 1958 till 1959. Avsikten var väl att hålla främmande makter utanför Sverige.  I stort sett varjag nöjd med min militärtjänst inom luftvärnet (Lv 3 i Norrtälje) med underofficersutbildning till sergeant inom sambandstjänsten. Särskilt tyckte jag att utbildningen i telegrafi var trevlig. Vi fick lära oss morsealfabetet och övade kryptering med olika metoder. Trots att jag inte kom upp i någon vidare hastighet som telegrafist tyckte jag ändå det var roligt. En annan verksamhet som intresserade mig var sprängtjänsten när det small och rök och luktade. Med bland det värsta var dragning av telefonkablar i skogen. En man gick före med en kabelvinda på ryggen och efter kutade en annan med en lång kloförsedd metallstång för uppsättning av kabeln i träden. När det var mörkt var det en i det närmaste hopplös sysselsättning. Och i samband med omgruppering av luftvärnskompaniet så skulle vi signalister ju hinna riva ner våra kablar och sätta upp dem igen i det nya grupperingsområdet innan luftvärnskanonerna kom på plats. Det var ett slit.

 

Men allra värst var stridsgasövningarna. Avsikten var att vi rekryter skulle få känna på hur det är att utsättas för en stridsgas. Jag vill minnas att övningsgasen hette arsin, en kemisk förening mellan arsenik och väte även kallad arseniktrihydrid. Den här gasen som var både giftig och brandfarlig och svagt doftande av senap, lök eller bränd vitlök var utsläppt i en övningslokal i skogen där vi skulle få känna på dess verkan. Vi fick ta på oss våra gasmasker och sedan gå in i gaskammaren. Där skulle vi ta av oss gasmasken och vara utan den ett visst antal minuter. Det var hemskt för ögon och näsa började rinna och dessutom så kunde man bli nedstämd rent mentalt. Övningsledningen hade  stränga order om att ha noggrann bevakning av samtliga mannar så att inte någon skulle göra sig själv illa. Lyckligtvis har ren arsingas aldrig blivit tagen i tjänst som stridsgas främst på grund av sin brandfarlighet. 

 

Det föremål som jag valde i museets samlingar är en väska med saneringsutrustning för tårgas som är skänkt av polismyndigheten i Eskilstuna. 

 

 

Främmande makter: Andra världskriget förde F11 till Nyköping

 

Den 27 augusti 1939 höll Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson ett ofta citerat tal på Skansen i Stockholm. I talet sa bland annat Per Albin Hansson att ”vår beredskap är god”. Sanningshalten i det uttalandet har diskuterats, eftersom Sveriges beredskap var allt annat än god. Den 1 september 1939 inleddes andra världskriget genom att Tyskland invaderade Polen. Händelseförloppet fick direkta konsekvenser för Nyköping genom att Kungliga Södermanlands Flygflottilj ( F11 ) placerades vid Skavsta gård utanför Nyköping.

 

Det moderna svenska flygvapnets organisation baserades på 1936 års riksdagsbeslut, som i sin tur baserades på den dåvarande försvarskommissionens utredning. När kriget brutit ut insåg man snart att den nya organisationen hade allvarliga brister. Det saknades bland annat spaningsflyg. Militärledningen behövde information om främmande makters göranden och låtanden och det bästa sättet att skaffa den informationen var genom fjärrspaningsplan, som snabbt kunde övervaka stora områden. Det kom att bli F11:s uppgift att som fjärrspaningsflottilj fylla den funktionen.

 

I augusti 1940 rekognoscerade i hemlighet personal från flygstabens organisationsavdelning området kring Skavsta gård utanför Nyköping. Det visade sig att området hade ett lämpligt läge för ett militärflygfält.

Överstelöjtnant Birger Schyberg blev den förste flottiljchefen och den 14 oktober 1941 hissades flaggan för första gången vid F11, men mycket var till att börja med provisoriskt.

Flottiljen var givetvis ett välkommet tillskott till Nyköping trots den allvarliga bakgrunden. Bilden ovan visar förbimarsch på Stora Torget i Nyköping vid ”krigsmans erinran” den 19/12 1941. Det var första gången Nyköpingsborna fick stifta offentlig bekantskap med F11.

 

Flygverksamheten kom snart i gång och det första flygplanet var en Tiger Moth (Sk 11), som användes för flygträning. För fjärrspaning använde man bland annat flygplanet Junkers Ju 86 (B 3), som egentligen var ett tungt bombflygplan.

Sverige hade stora problem att skaffa flygplan från utlandet på grund av kriget. År 1940 lyckades man dock köpa ett antal Caproni Ca 313 (S 16), som under brinnande krig flögs hem från Italien av svenska piloter. Planen överfördes senare till F11. Leveranserna av Caproni fortsatte fram till 1943. F11 fick succesivt fler S 16 Caproni, som tyvärr var behäftade med många barnsjukdommar. Alla historier kring Caproni är dock värt ett eget kapitel.

 

När vi idag flyger civilt och fredligt från Stockholm Skavsta Airport tänker vi kanske inte på den historia som finns där.

 

 

 

 

 


RSS 2.0